BIJZONDERE VOORWAARDEN

D&S BVBA

Al onze rekeningen dienen contant betaald te worden.
Reclamaties betreffende werken worden enkel aanvaard indien die schriftelijk geschieden en binnen de acht dagen na ontvangst der factuur, na deze termijn beschouwen wij de facturen als definitief aangenomen.
Niet-betaalde facturen brengen een intrest op van 1,5 % per maand en zonder enige ingebrekestelling te nood­zaken,

In geval van niet-betaling van een factuur, wordt het bedrag ervan verhoogd met 20% en dit met een minimum van € 250.
Behoudens uitdrukkelijk anders beding: - worden de herstellingswerken, de takelwerken en de kraanwerken uitsluitend verricht voor de rekening van de klant, niet voor hun verzekeringsmaatschappij - houdt de opdracht in zich dat de eigenaar van het voertuig of het voorwerp de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt voor de gevolgen hiervan - zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele schade aangebracht aan het toevertrouwde voertuig of voorwerp tijdens de manipulatie hiervan - de kabels en slengs dienen steeds door de cliënt geleverd te worden. In ieder geval nemen wij geen verantwoor­delijkheid hieromtrent, en blijven wij steeds vrij van alle risico's vanaf haak van de kraan.
A. Op speciale aanvraag van de klant kan de afsluiting van een bijzondere verzekering door ons worden bewerkt. Deze zal de klant afzonderlijk worden aangerekend. Indien in zulk geval, het bedrag van de schade hoger blijkt te zijn dan de waarden ons schriftelijk opgegeven, dan blijft de klant zijn eigen verzekeraar voor het exedent.
6. B. Indien de verzekering ten onze laste wordt genomen of bij om het even welke andere overeenkomst zijn wij in geen geval verantwoordelijk voor de bedrijfsschade, productieschade of andere gevolgen. Alleen voor de machineschade van het toevertrouwd voorwerp tegensprekelijk vast te stellen door een expert, en dit alleen bij uitzonderlijke vermelding.
In geval van art. 6 en in ieder ander geval, blijft onze verantwoordelijkheid beperkt tot deze welke door de verze­keringsmaatschappij gedekt is.
Tenzij anders overeengekomen is de huurprijs vastgesteld per dag met een minimum van acht uren. Het tarief der overuren geldt vanaf het achtste werkuur. De verplaatsingskosten van garage naar de plaats van de werkuit­voering zijn steeds ten laste van de cliënt. Tijdverlies door het opgeven van een onvolledig of verkeerd adres van de werf, blijft steeds ten laste van de cliënt.
De opdrachtgever dient alle nodige wegsignalisatie aan te brengen indien de werken geheel of gedeeltelijk op de openbare weg zouden gebeuren.
Alle eventuele boeten, vervolgingen, of om het even welk ander gevolg wegens een gebrekkige signalisatie, of het ontbreken van vergunningen, vallen steeds ten laste van de opdrachtgever.
A. De toegang tot de werf moet goed bereikbaar en berijdbaar zijn. Indien dit niet het geval is, behouden wij ons het recht toe te weigeren ons op de slechte toegang te begeven.
10. B. De opdrachtgever verklaart de terreinen en zijn ondergrond (putten, buizen, e.a.) volledig te kennen, en ver­bindt er zich toe ons op eventuele ondergrondse zwakheden te zullen wijzen. In geval de kraan niet aan het werk kan door art. A of B, valt de verplaatsing ten laste van de opdrachtgever en bij eventuele verstellingen van de kraan vallen de takel- en bergingskosten ten laste van de opdrachtgever.
De werkonderbrekingen ontstaan door stakingen, machinebreuk, brand en overstromingen worden beschouwd als gevallen van heirkracht, deze kunnen nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
Voor het tijdverlies wegens gebeurlijk defect van het gehuurd materiaal is geen huur verschuldigd, zo de her­stellingen meer dan een uur duurt.
Bij het einde van iedere dag of werk dient een werkbon voor akkoord te worden ondertekend door de dient of zijn afgevaardigde. Klachten betreffende de tijd en werk worden niet meer aangenomen na ondertekening van deze bons.
De facturen worden opgemaakt volgens de werkbons met de B.T.W. ten laste van de cliënt.
Acht dagen na de factuurdatum worden geen klachten hieromtrent meer aangenomen. Bij het opmaken van een detailrekening wordt een post "administratiekosten" voorzien.
Onze prijsopgaven blijven slechts acht dagen geldig.
In geval van betwisting is enkel bevoegd, de rechtbanken van Gent, zijnde de bevoegde rechtbanken van de woonplaats van de firma.